Odmena

Advokát poskytuje právne služby za odmenu, pričom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb môže ísť o:

Základnú tarifnú odmenu 

podľa ust. § 9 a nasl. Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Je určená počtom úkonov právnej služby, pričom sadzba odmeny za jeden úkon je určená Vyhláškou č. 655/2004 Z.z.

Dohodnutú tarifnú odmenu

Ide o tarifnú odmenu dohodnutú v inej výške ako základná tarifná odmena podľa ust. § 9 a nasl. Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Hodinovú odmenu

Určená dohodnutou sadzbou za 1 hodinu poskytovania právnych služieb, pričom konečná odmena závisí od počtu hodín
účelne vynaložených na vybavenie veci.

Paušálnu odmenu

Určená konečnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas (obvykle za kalendárny mesiac), alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielovú odmenu

Je určená výškou podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil

Odmena advokáta môže byť určená aj ako kombinácia jednotlivých odmien.

Mám záujem o právnu radu