Odmena

Advokát poskytuje právne služby za odmenu. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov („Vyhláška“).

 

Odmena môže byť určená ako:

a) základná tarifná odmena (odmena podľa § 9 a nasl. Vyhlášky, je určená počtom úkonov právnej služby, pričom sadzba odmeny za jeden úkon je určená Vyhláškou)

b) dohodnutá tarifná odmena (tarifná odmenou dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa § 9 a nasl. Vyhlášky),

c) hodinová odmena (určená súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby),

d) paušálna odmena (paušálna suma určená jednorazovou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, obvykle za kalendárny mesiac, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí),

e) podielová odmena (odmena vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci),

f) kombinácia vyššie uvedených odmien.

 

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu