Čo je mediácia

Mediácia je jednou z foriem, ako riešiť vzájomné konflikty a spory, ktoré vznikajú v rôznych životných oblastiach. Môže predstavovať poslednú šancu, ako sa vyhnúť súdnemu sporu. Jedná sa o mimosúdne riešenie sporu, v ktorom kvalifikovaná neutrálna osoba (mediátor) pomáha sporiacim stranám prostredníctvom komunikačných nástrojov dospieť k vzájomnej obojstranne akceptovateľnej dohode. Prostredníctvom mediácie vedia zúčastnené strany vyriešiť svoju konfliktnú situáciu efektívne, na úrovni a s výsledkom, s ktorým budú spokojné a ktorý bude predstavovať výhru každej z nich.

Mediácia je neformálna procedúra, ktorá sa zakladá na pochopení príčin sporu, pochopení problému aj z pohľadu druhej strany a na ochote spoločne hľadať možnosti ako dosiahnuť vyhovujúce riešenie i napriek prechádzajúcim neúspešným pokusom. Zjednodušene povedané, jedná sa o proces, kde tretia nestranná osoba, ktorá nemá podiel na výsledku a nerozhoduje o ňom, sprevádza účastníkov konfliktu v nekonfliktnom diskusnom procese, ktorého cieľom je vyriešiť spor. Ak aj v mediácii nedôjde k finálnej dohode, často sa stáva, že dochádza k zlepšeniu vzťahov sporiacich sa strán, a to v dôsledku nových skúseností zo vzájomnej komunikácie uskutočnenej v priebehu mediácie.

Mediáciu je možné uskutočniť v ktoromkoľvek štádiu sporu, nezávisle od súdneho konania. Mediáciu možno začať tak pred začatím súdneho konania, ako aj počas prebiehajúceho súdneho konania po podaní žaloby alebo návrhu na začatie súdneho konania (či už z vlastného podnetu alebo na základe odporúčania súdu). Ak je to účelné, mediáciu je možné realizovať aj po súdnom konaní.

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu