Cenník mediácie

Podľa § 4 ods.1 a 3 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii je výkon činnosti mediátora podnikaním.

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak zákon o mediácii neustanovuje inak. Zákon o mediácii ustanovuje inak v prípade ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu alebo ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu.

Tvorba cenníka je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, splatnosť a spôsob jej úhrady sa upravuje medzi mediátorom a účastníkmi mediácie v dohode o začatí mediácie, ktorá sa uzatvára písomne pred začatím mediácie.

  • Úvodná telefonická alebo e-mailová konzultácia a posúdenie vhodnosti mediácie: zdarma
  • Individuálna konzultácia (stretnutie) s mediátorom: 50,- €/hod.
  • Spracovanie a zaslanie ponuky na mediáciu druhému účastníkovi: 60,- €
  • Mediačné stretnutie (2 účastníci): 80,- €/hod. *
  • Spracovanie dokumentácie: 100,- €/hod.
  • Individuálne poradenstvo pre firmy, viac účastníkov ako 2 a pod.: dohodou

Mediátor nie je platcom DPH.

Hodinové sadzby sú účtované za každú začatú štvrťhodinu.

* Výslednú odmenu hradia účastníci pomerne (každý polovicu dohodnutej ceny), ak sa nedohodnú inak.

Možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Popri odmene má mediátor právo na úhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s poskytovaním služieb mediátora, najmä poštovné, cestovné a telekomunikačné výdavky, prípadne aj iné preukázateľné výdavky (ako napr. notárske poplatky, poplatky za odborné posudky) vynaložené na základe požiadaviek účastníkov.

 

 

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu