Výhody mediácie

Riešenie každého sporu majú strany v sebe, stačí ho len odhaliť vzájomnou komunikáciou a porozumením. Nie je potrebné čakať, kým sa spor dostane pred súd alebo rozhodcu, ktorý o výsledku rozhodne autoritatívne podľa „práva a spravodlivosti“. Vtedy jedna strana víťazí a druhá prehráva. Hlavnou výhodou mediácie okrem šetrenia času a peňazí je, že jej výsledkom je dohoda, s ktorou sú obe strany spokojné, a teda obe strany víťazia.

Medzi ďalšie výhody mediácie patrí dobrovoľnosť celého konania, zákonná mlčanlivosť o priebehu mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania, rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra oboch strán sporu v prípade úspechu, obnova narušených vzťahov, podpora vytvárania tvorivých a netradičných riešení konfliktu, vykonateľnosť mediačnej dohody v prípade jej spísania vo forme notárskej zápisnice alebo schválenia súdom, a ďalšie.  

Úspora času a flexibilita

Rýchlosť je najväčšou výhodou mediácie oproti zdĺhavému súdnemu konaniu. Účastníci mediácie oceňujú najmä možnosť riešiť konflikt v krátkej časovej lehote bez zdĺhavého čakania. Aj samotný začiatok riešenia sporu nastáva pri súdnych konaniach často aj niekoľko mesiacov po podaní žaloby na súd. Mediácia sa môže začať v zásade ihneď po oslovení mediátora. Proces mediácie predstavuje niekoľko sedení. Termín a čas sedenia sa nenariaďujú, ale dohadujú medzi stranami a mediátorom podľa vlastných možností. V ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť na riešení už na prvom mediačnom stretnutí.

Úspora financií

Už samotná úsporou času predstavuje šetrenie vynaložených nákladov. V porovnaní so súdnym konaním, sú náklady na mediáciu vo veľa prípadoch výrazne nižšie než sú samotné poplatky za začatie súdneho konania. Aj v prípade uskutočnenia mediácie počas súdneho konania dochádza k úspore nákladov, keďže pri uzatvorení súdneho zmieru sa účastníkom vracia podstatná časť súdnych poplatkov (v závislosti od fázy súdneho konania). Zároveň aj v prípadoch, kedy spor nevyžaduje vysoké súdne poplatky, je mediácia úspornejšia, pretože si náklady na mediátora delia strany rovným dielom.

Dôvernosť a neformálnosť procesu

Samotný proces mediácie je v porovnaní so súdnym konaním neformálny, je veľmi diskrétny a osobný. Mediácie predstavuje v konkrétnych prípadoch aj prevenciu pred stresom na súde, nakoľko komunikácia prebieha v nestresujúcom prostredí. Nevyžadujú sa dôkazy, či svedecké výpovede. Mediácia je postavená na pravdovravnosti a keďže strany majú možnosť samostatne o sebe rozhodnúť, sú oveľa priamejšie a lepšie spolu komunikujú. V zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii sú všetky osoby, ktoré sa zúčastnia mediácie, povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s mediáciou dozvedeli. Informácie, ktoré nie sú verejne dostupné a o ktorých sa strany dozvedia počas mediácie, nie je možné použiť ako dôkaz v súdnom konaní.

Dobrovoľnosť

Účastníci môžu mediáciu kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo navrhnúť jej zmeny. Nesú v plnej miere zodpovednosť za riešenie svojho sporu. Je na nich či nájdu spoločné kompromisné riešenia a uzatvoria dohodu alebo nie.  Mediácia vyžaduje odvahu jednak otvorene a férovo akceptovať vlastný podiel na vzniku sporu ako aj odvahu tento spor priamo riešiť.

Rovnosť účastníkov

Úlohou mediátora je udržiavať počas celého mediačného konania rovnováhu strán a implementovať ju aj do mediačnej dohody. Mediácia slúži k posilneniu a zrovnovážneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Nikto nie je v spore nadradený či podradený. Strany sú rovnocenné. Ak má jedna osoba vo vzájomnom vzťahu s druhou slabšie (submisívnejšie) postavenie, mediácia by mala posilňovať postavenia práve tejto slabšej osoby, a to za účelom vytvorenia vyváženej mediačnej dohode napĺňajúcej záujmy a potreby jednej aj druhej strany (win-win riešenie).

Zlepšenie vzťahov

Na konci súdneho konania je vždy v dôsledku autoritatívneho rozhodnutia jedna strana víťaz a druhá porazený.  Výsledkom mediácie je dohoda výhodná a akceptovateľná pre obe strany, o ktorej rozhodli samotní účastníci. Obe strany tak vychádzajú zo sporu ako víťazi. Mediáciou sa stranám v konflikte vďaka pokojnému a konštruktívnemu rozhovoru, porozumeniu situácie z pohľadu druhej strany, vzťahy upravia k lepšiemu. Strany môžu následne ďalej pokračovať vo vzájomnej spolupráci, či už v obchodnom, susedskom, rodinnom, či pracovnom prostredí.

Úľava a uspokojenie z vypočutia

Jadrom mediácie je komunikácia, ktorej účelom je najmä vypočutie jednej aj druhej strany s cieľom vzájomného porozumenie potrieb a záujmov. Ak sa strany mediácie cítia vypočuté (nielen mediátorom ale aj navzájom), prináša to vo väčšine prípadov úľavu a uspokojenie.

Možnosť kreatívnych riešení

Mediácia dáva stranám sporu vyriešiť svoju situáciu aj netradičným spôsobom, ktorý bude výhodný pre obe strany. Pri autoritatívnom rozhodovaní sú kreatívne možnosti riešenia častokrát neuskutočniteľné (napr. pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností a pod.). Zároveň je v mediácii možné dohodnúť sa naraz a celkovo aj na vyriešení takých sporov, ktoré sa nemôžu v konaní pred súdom riešiť popri sebe (ako napr. starostlivosť o deti spolu s rozdelením majetku a pod.).

Dostatok času na prácu na dohode

Výrazným pozitívom mediácie je, že strany a mediátor si vedia mediáciu naplánovať tak, aby mali taký dostatok času na prácu na vzájomne vyváženej a obojstranne akceptovateľnej dohode, aký potrebujú.

Možnosť oddelenej (tzv. kyvadlovej) mediácie

Flexibilitu mediácie odzrkadľuje aj skutočnosť, že mediáciu je možné uskutočniť aj v prípadoch, kedy rozhádané strany medzi sebou vôbec nekomunikujú a odmietajú sa stretnúť pri jednom stole, ale majú záujem vyriešiť svoj spor dohodou. Takúto mediáciu môže mediátor viesť oddelene s každým účastníkom a strany sa vzájomne nestretnú.

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu