Spokojnosť účastníkov

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo do národného projektu na zvýšenie povedomia o alternatívnom riešení sporov (ADR  z anglického Alternative Dispute Resolution) v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov či širšej verejnosti, a zároveň na posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi.  Projekt sa realizoval v období od decembra 2020 do apríla 2023 a očakáva sa od neho, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania či času sudcov, potrebného na riešenie sporov. Z dlhodobého hľadiska by mal projekt priniesť pokles nových prípadov na súdoch ako dôsledok propagácie mediácií ako formy prístupu k spravodlivosti.

Predbežné zistenia z výskumných rozhovorov s účastníkmi mediácie potvrdili, že pokiaľ sa účastníci súdneho konania na odporúčanie súdu mediačného stretnutia zúčastnili, mediáciu vyhodnocovali vo väčšine prípadov pozitívne:

  • účastníci ocenili najmä možnosť riešiť konflikt v krátkej časovej lehote bez zdĺhavého čakania  
  • účastníci pozitívne hodnotili dôvernosť riešenia sporu formou mediácie
  • účastníci ocenili nestrannosť, ľudskosť, presvedčivosť mediátora a jeho záujem pomôcť obidvom stranám,  
  • pokiaľ sa účastníci mediácie cítia vypočutí (nielen mediátorom ale aj navzájom) prináša to vo väčšine prípadov úľavu a uspokojenie,  
  • v konkrétnych prípadoch mediácia je prevenciou pred stresom na súde, je výhodné, že komunikácia prebieha v nestresujúcom prostredí,  
  • dostatok času na prácu na dohode je výrazným pozitívom mediácie, najmä ak je vhodne naplánovaná.

Hoci miera spokojnosti s mediáciou vo veľkej miere súvisí s tým, či v mediácii bola uzavretá dohoda alebo nie, aj v prípadoch, kedy mediácia neskončila dohodou, účastníci oceňujú napríklad možnosť urobiť čiastkové dohody, možnosť vzájomne sa pochopiť, získať iný pohľad na konflikt.

Predbežné závery projektu:

Z hľadiska posudzovania spokojnosti účastníkov s mediáciou sa zatiaľ potvrdzuje, že spokojnosť s mediáciou je väčšia, ak mediácia je zo strany súdu správne vyhodnotená ako vhodný spôsob riešenia toho-ktorého súdneho sporu. A to aj v prípade, ak dohodu nakoniec účastníci nedosiahnu. Tiež v prípadoch, ak pôvodne jedna strana s mediáciou nesúhlasila, bola vo viacerých prípadoch nakoniec mediačná dohoda dosiahnutá. Je však potrebné poukázať aj na to, že miera úspešnosti mediácie v týchto konaniach (v konaniach pred súdom) je nižšia, ako štandardne udávaná miera úspešnosti pri mediáciách, ktoré prebiehajú úplne nezávisle od súdneho konania (teda nie v sporoch, kde prebieha súdne konanie). Podrobnejšie vyhodnotenie miery spokojnosti účastníkov s mediáciou bude obsahom záverečnej štúdie.

Zdroj: https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3768/

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu