Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní mediačných služieb osobné údaje v rámci mediačnej kancelárie. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj práva klienta ako dotknutej osoby, ďalej ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Európsky kódex správania mediátorov. Spracovávanie osobných údajov sa realizuje v nevyhnutnej miere na plnenie zmluvy v zmysle zákona o mediácii, a to dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba z dôvodu začatia alternatívneho riešenia sporu formou mediácie  

Prevádzkovateľ

JUDr. Jana Karabinošová, mediátor
registrácia v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 2329
IČO: 42 181 780
mediačná kancelária: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava – Petržalka
tel.: +421 907 639 179

e-mail: karabinosova@akkarabinos.sk

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Osobné údaje žiadateľa o mediáciu, účastníkov mediácie a osôb prizvaných k mediácii prevádzkovateľ spracováva a uchováva na základe zákona o mediácii a na základe ostatných osobitných právnych predpisov, ktoré predpokladajú archiváciu osobných údajov, a to najmä zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a registratúrach a pod., a to po dobu dosiahnutia účelu, t. j. trvania zmluvného vzťahu a splnenia archivačných a štatistických povinností.

 

Práva a povinnosti dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na:

  • Prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo byť oboznámená o účele spracovávania osobných údajov, o rozsahu ich spracovávania, o dobe ich uchovávania, komu budú osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené, či môže dotknutá osoba podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

  • Opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré boli prevádzkovateľovi poskytnuté, príp. na ich doplnenie. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, kontaktujte bezodkladne prevádzkovateľa za účelom vykonania nápravy.

  • Výmaz

Ak odpadnú dôvody spracovania osobných údajov dotknutej osoby alebo dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania, alebo povinnosť výmazu ukladá právny predpis, prevádzkovateľ bezodkladne zabezpečí výmaz osobných údajov dotknutej osoby.

  • Prenosnosť

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte vami určenej tretej strane.

  • Podať námietku

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Podať námietku proti spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby je možné realizovať písomne na adresu sídla alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, a to zaslaním námietky proti spracovaniu osobných údajov. Ak odpadnú dôvody pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby a ak nebudú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie ich spracovávania, prevádzkovateľ na základe námietky, bezodkladne zabezpečí ich výmaz.

  • Podať sťažnosť

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Platnosť a účinnosť od 1.1.2024.

 

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu