Fázy mediácie

Základné fázy mediácie

Mediácia je štruktúrovaný proces a obsahuje určité chronologické kroky, ktorými sa proces mediácie uberá počas stretnutí sporných strán a mediátora. Počet stretnutí závisí od konkrétneho prípadu a ochote strán sa dohodnúť na riešení prijateľnom pre obe strany.

Predmediačná príprava

Účastník mediácie osloví mediátora a požiada ho o prevzatie sporu a sprostredkovanie mediačného konania.

Mediátor spravidla zašle výzvu druhej strane sporu a zistí jej záujem o riešenie danej veci formou mediácie. V niektorých prípadoch mediátora kontaktujú obe strany súčasne.

Začatie mediácie

Ak sa zúčastnené strany dohodnú na riešení problému prostredníctvom mediácie, mediátor stranám na úvodnom stretnutí odprezentuje pravidlá, priebeh a účel mediácie, ako aj úlohu mediátora. Mediátor stanoví pravidlá a požiada každú zo strán, aby vyjadrila súhlas s týmto osobitným postupom.

Po poučení účastníkov zo strany mediátora, účastníci a mediátor uzatvoria Dohodu o začatí mediácie, v rámci ktorej sa vymedzí o.i. konkrétny spor, ktorý je predmetom mediácie a  odmena mediátora.

Určenie problému stranami

Mediátor si vypočuje každú stranu, všíma si ich pocity, identifikuje obavy, potreby a záujmy každej zo strán. Cieľom mediácie je získať čo najviac informácií o vzniknutom probléme. Je potrebné popísať problém z pohľadu oboch zúčastnených strán. Pomôže to jednak mediátorovi, aby dokázal problém pochopiť a následne správne usmerniť priebeh mediácie, ale tiež zúčastneným stranám pozrieť sa na problém z pohľadu druhej strany.

Identifikácia otázok a stanovenie predmetu diskusií

V tejto fáze mediátor určí predmet diskusií zhrnutím oblastí, v ktorých majú strany rovnaký názor (majú podobné obavy), a oblastí, v ktorých k dohode nevedia dospieť. Na základe vzájomnej konzultácie so stranami sa určí, o ktorých otázkach sa bude diskutovať.

Vytváranie možností/riešení

Mediátor pomáha stranám prostredníctvom spontánnej diskusie, ktorej cieľom je hľadanie rôznych možností a riešení ich situácie. Po zhromaždení všetkých potrebných informácií, keď  strany poznajú názor toho druhého, nasleduje snaha o nájdenie spoločného riešenia tak, aby bol problém vyriešený k spokojnosti oboch strán.

Zváženie možností/riešení a výber tých, ktoré sú pre strany najrealistickejšie a najprijateľnejšie

Počas tejto fázy mediátor pomáha stranám priblížiť sa k dohode tým, že sa zvážia vytvorené možnosti a vyberú tie, ktoré sú pre obe strany najschodnejšie a najprijateľnejšie.

Mediátor vo všetkých fázach mediácie usmerňuje komunikáciu a dohliada na dodržiavanie dohodnutých pravidiel a samotného procesu mediácie.

Mediačná dohoda

Mediátor pomáha zmluvným stranám pri vypracovaní jasnej a podrobnej dohody. Mediačná dohoda je dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Na základe tejto dohody môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch spísaná formou notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom, či rozhodcovským orgánom.

Výsledná mediačná dohoda je potvrdená podpisom zúčastnených strán na mediácii a mediátorom.

Ak dohoda nebola dosiahnutá

Ak strany v mediácii nedospejú k dohode, mediátor zhrnie identifikované problémy a prípadne dosiahnutý pokrok a mediáciu ukončí. Strany môžu bez obmedzení podať žalobu na súd alebo pokračovať v už prebiehajúcom súdnom konaní.

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu