Spory vhodné na mediáciu

 • Mediáciou je možné riešiť takmer každý spor, ktorý je možné platne urovnať dohodou.
 • Mediácia je vhodná najmä pre osoby, ktoré chcú alebo musia aj naďalej spolupracovať, chcú svoj spor riešiť zmierlivou cestou, sú ochotné spolu komunikovať a s účasťou na mediácii súhlasia.
 • V prípadoch, kedy vzájomná komunikácia nie je možná, ale strany sporu chcú vec vyriešiť zmierlivou cestou, je možné riešiť mediáciu cez oddelené stretnutia (tzv. kyvadlová mediácia).
 • Jedná sa hlavne o spory, pri ktorých by odkladanie doriešenia konfliktu prehlbovalo jeho negatívne dôsledky.
 • Mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Rovnako je možné mediovať aj cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu nakladať podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa daný právny vzťah spravuje.
 • Je veľmi vyhľadávanou alternatívou k súdnemu konaniu, najmä pre ušetrenie času a financií

Rodinné spory

 • záchrana manželstva, partnerstva (očakávania správania, zlepšenie vzájomného spolužitia, finančné príspevky, spôsob komunikácie, rozdelenie domácich prác a pod.)
 • rozvod a úprava rodičovských práv a povinností (rodičovské plány, návštevy a podpora dieťaťa, rozdelenie majetku a pod.)
 • vyživovacia povinnosť (platenie výživného na maloleté dieťa, plnoleté dieťa, príspevok na výživu rozvedeného manželstva a pod.)
 • rodinné nezhody (vzťahy medzi rodičmi a deťmi, medzi starými rodičmi a vnukmi, medzi manželmi, súrodencami, rodinnými príslušníkmi)
 • dedičské spory

Občianskoprávne spory

 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vecné bremená a ťarchy
 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (neuhradenie dlhu, náhrada škody a pod.)
 • zásahy do práva na ochranu osobnosti
 • spotrebiteľské spory, reklamácie
 • susedské spory (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie, mládež, rušenie nočného kľudu, spory so susedskými inštitúciami a pod.)

Pracovnoprávne spory

 • konflikty na pracovisku
 • pracovné úrazy
 • náhrada mzdy
 • náhrada škody v pracovnoprávnych vzťahoch
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Obchodnoprávne spory

 • spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (pohľadávky, neplnenie podmienok, náhrada škody a pod.)
 • porušenie obchodného tajomstva
 • spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi, členmi obchodných spoločností a družstiev

Spotrebiteľské spory

 • riešenie sporov so spoločnosťami poskytujúcimi služby
 • spotrebiteľské zmluvy uzavreté na diaľku a pod.

Verejná sféra

 • spory medzi obcou a občanmi

 

Limity mediácie (kedy je mediácia nevhodná)

 • Napriek tomu, že väčšinu sporov je možné vyriešiť dohodou, existujú spory, ktoré sú na mediáciu nevhodné. Ide o spory, kde je mimosúdne urovnanie v zmysle právne poriadku nedovolené a o danej otázke môže rozhodnúť iba súd. Napríklad v oblasti rodinného práva sa jedná najmä o otázky určenia vzniku a zániku manželstva, zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti, osvojenia a pod.

Na mediáciu sú nevhodné alebo vylúčené aj prípady, kde je prítomná:

 • psychopatológia závažného charakteru (poruchy osobnosti, rozvinuté závislosti od návykových látok alebo akútna intoxikácia)
 • hlboká emocionálna kríza partnerského vzťahu, zásadné vzťahové traumy alebo dlhodobo neriešené hlboké konflikty vhodné pre psychoterapeuta (mediácia nemôže byť náhradou párovej terapie alebo poradenstva)
 • otázka porušovania základných ľudských a občianskych práv
 • trestná činnosť ako súčasť medziľudského alebo skupinového konfliktu (ak sa spor spája s násilím, alebo došlo k inému závažnému trestnému činu)
 • neochota účastníka poskytnúť všetky nevyhnutné informácie
 • existencia strachu jedného účastníka pred druhým
 • výslovná požiadavka jedného z účastníkov, aby o veci rozhodol súd alebo rozhodcovský orgán
Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu