Obchodné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva:

Právo obchodných spoločností a družstiev

Kompletný právny servis, predovšetkým:


ak chcete založiť spoločnosť/družstvo:

- poradenstvo pri zakladaní spoločných podnikov, tzv. joined venture
- poradenstvo k vnútorným vzťahom v spoločnosti, kde Vám pomôžem nastaviť vzájomné vzťahy takým spôsobom, aby to vyjadrovalo Vaše požiadavky, napr. potreba súhlasu všetkých /veľkej väčšiny spoločníkov pri rozhodovaní o dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa spoločnosti, ale zároveň schopnosť rozhodnúť o jednoduchších a menej závažných veciach aj bez konsenzu všetkých spoločníkov
- právne poradenstvo pri vhodnom nastavení ochrany práv väčšinových alebo menšinových spoločníkov/akcionárov, tzv. drag along právo a tag along právo
- príprava dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
- príprava dokumentov, ktoré si vyžadujú vzťahy medzi spoločníkmi navzájom, avšak nemajú byť zahrnuté v zakladajúcich dokumentoch
- príprava dokumentov, ktoré upravia vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou a jej štatutárnymi orgánmi, prípadne inými orgánmi spoločnosti
- poskytnutie právneho poradenstva vo vzťahu k uzatváraniu obchodných zmlúv v čase pred zápisom spoločnosti do obchodného registra
-pomoc pri získaní oprávnenia na podnikanie, vrátane živností a povolení iných orgánov na výkon činností, ktoré nie sú živnosťami
- poskytnutie právneho poradenstva vo vzťahu ku konaniu na obchodnom registri, či už návrhy na zapísanie osôb do obchodného registra, alebo konanie o námietkach proti odmietnutiu vykonať zápis
- poskytnutie právneho poradenstva vo vzťahu k registrácii na povinné poistenia a k registrácii na daň z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty
- možnosť dohodnúť sa aj na takom riešení veci, že od Vás sa bude vyžadovať len zadanie informácií, na základe čoho budú všetky potrebné dokumenty pripravené, Vy ich len podpíšete a všetky potrebné kroky vykonáme na základe plnomocenstva za Vás a v najkratšom možnom čase Vám odovzdáme „hotovú“ spoločnosť, ktorá bude zapísaná v obchodnom registri a pripravená na riadne fungovanie

ak už máte existujúcu spoločnosť, ale chcete v nej vykonať nejaké zmeny:

- právne poradenstvo pri zmene stanov, alebo zakladajúcich dokumentov spoločností
- právne poradenstvo vo vzťahu k výkonu a ochrane práv spoločníkov/akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti
- právne poradenstvo pri vstupovaní nových spoločníkov do spoločnosti, pri prevode akcií s ohľadom na ochranu záujmov osoby, ktorá do spoločnosti vstupuje, alebo ktorá zo spoločnosti vystupuje
- zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločností
- menovanie a odvolávanie členov štatutárnych orgánov alebo členov iných orgánov spoločnosti
- zmena sídla, obchodného mena predmetu podnikania spoločnosti
- poskytnutie právneho poradenstva vo vzťahu ku konaniu na obchodnom registri, či už návrhy na vykonanie zmien zapísaných údajov v obchodnom registri, alebo konanie o námietkach proti odmietnutiu vykonať zmenu zapísaných údajov až po návrhy na zosúladenie skutočného stavu so stavom zapísaným v obchodnom registri

Obchodné záväzkové právo

- rokovania a dojednávanie obsahu obchodných zmlúv
- príprava textu zmlúv, pripomienkovanie návrhov zmlúv
- ukončovanie zmluvných vzťahov (napr. vypovedanie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, dohoda) so zhodnotením najvhodnejšej možnosti v danej situácii, ktorá bude predstavovať najmenšie právne riziká a čo najnižšie finančné dopady
- právne poradenstvo a rokovanie pri odstraňovaní nezhôd vzniknutých počas existencie zmluvných vzťahov
- právne poradenstvo vo vzťahu k ochrane práv účastníkov zmluvných vzťahov, ich uplatňovanie u druhej zmluvnej strany alebo ich uplatnenie na súde, prípadne ich nútené vymáhanie prostredníctvom súdneho exekútora
- právne poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok

Mám záujem o právnu radu