Ústavné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti ústavného práva:

- právne poradenstvo pri porušení ľudských práv a základných slobôd garantovaných či už Ústavou Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd)
- zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR vo veciach zásahu do základných práv a slobôd
- zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu

Mám záujem o právnu radu