Občianske právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva:

Elektronické služby

vykonávanie zaručenej konverzie pôvodného listinného dokumentu do elektronickej podoby (pre použitie napr. v elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami, súdmi a pod.), t.j. vytvorenie "overenej kópie" dokumentu pre elektronické účely
- vykonávanie zaručenej konverzie pôvodného elektronického dokumentu do listinnej podoby (pre použitie napr. v listinnej komunikácii so štátnymi inštitúciami, súdmi a pod.), t.j. vytvorenie "overenej kópie" pôvodného elektronického dokumentu pre fyzické použitie

upomínacie konanie - návrh na vydanie platobného rozkazu v tzv. upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. (výhodou je napr. polovičný súdny poplatok v porovnaní s klasickým súdnym konaním) a následné zastupovanie v takomto konaní

- exekučné konanie - spracovanie a elektronické podanie návrhu na vykonanie exekúcie (od 1.4.2017 je prípustná výlučne elektronická forma podania návrhu na vykonanie exekúcie)

- podávanie návrhov a podaní v civilnom a správnom súdnom procese aj prostredníctvom portálu eŽaloby

- nahliadanie do elektronického súdneho spisu - ESSp

Náhrada škody

- uplatnenie nárokov voči škodcovi, či už na majetku alebo na zdraví
obrana voči nárokom poškodeného

Zmluvné právo

- právne poradenstvo vo vzťahu k všetkým zmluvným typom upraveným v občianskom zákonníku a súvisiacimi predpismi (kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, poistné zmluvy atď.)
- právne poradenstvo vo vzťahu k zabezpečovacím inštitútom (záložné právo, ručenie, zádržné právo a pod.)
- vyjednávanie zmluvných podmienok a poskytovanie právneho poradenstva k návrhom zmlúv
- riešenie sporov zmluvných strán či už súdnou alebo pokusom o zmier
- ochrana záujmov klienta vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov vrátane ich uplatnenia na súde, či inom príslušnom orgáne ochrany práv

Dedičské právo

- príprava závetu či jeho napadnutie
- príprava listiny o vydedení, či jej napadnutie
- právne poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní
- poradenstvo vo vzťahu k novoobjavenému dedičstvu a zastupovanie v následnom konaní

Práva k nehnuteľnostiam

- právne poradenstvo pri nájme, kúpe, predaj nehnuteľností, ďalej pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním
- právne poradenstvo vo vzťahu k vecným bremenám, ich zriadeniu resp. ukončeniu
- poradenstvo pri zriadení alebo výkone záložného práva
- ochrana vlastníckeho či iného práva a uplatnenie týchto práv na súde
- riešenie susedských sporov, či už súdnou cestou, alebo cestou zmierovacieho konania
- právne poradenstvo vo veciach návrhov na vykonanie opráv v katastrálnom operáte

Rodinné právo

- poradenstvo a zastupovanie vo veciach určenia či zvýšenia/zníženia výživného, a to jednak voči deťom, ale aj voči manželovi, bývalému manželovi, nevydatej matke apod.
- zastupovanie v konaní o rozvode manželstva a úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode
- poradenstvo vo veciach zmeny priezviska detí, či rozvedených manželov
- právne poradenstvo v otázkach bezpodielového spoluvlastníctva manželov, jeho rozšírenie, zúženie, zrušenie alebo jeho vyporiadanie po zániku

Ochrana osobnosti

- poradenstvo a zastupovanie vo veciach ochrany osobnosti , zásahu do ľudskej dôstojnosti
- poradenstvo vo vzťahu k nárokom podľa tlačového zákona, či zákona o vysielaní a retransmisii na opravu nepravdivých informácií a pod. a vymáhanie týchto nárokov v súdnom konaní

Mám záujem o právnu radu